www.localfund.in.th กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถื่นหรือพื้นที่
<-- QR-Code Facebook Page Official กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 4 สระบุรี


QR-Code เว็บไซต์กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น -->
หน้าหลักกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ดาวน์โหลดเอกสารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เอกสาร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ผู้ประสานงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ถาม - ตอบ เกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
แจ้งโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
หนังสือคู่มือกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ติดต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ข้อที่

คำถาม

คำตอบ
134
หนังสือตอบข้อหารือกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด หารือการรับเงิน การจ่ายเงินของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการที่จัดตั้งโดย อปท. มีแนวทางอย่างไร
133
หนังสือตอบข้อหารือกรณี สปสช.เขต 5 ราชบุรี หารือการโอนงบประมาณเพื่อจัดบริการ LTC ปี 2560 ของเทศบาลตำบลต้นคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
132
สปสช. เขต 1 กรณีเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภออินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ หารือค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการในการประชุมคณะกรรมการกองทุน
131
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง หารือแนวทางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามประกาศฯ ข้อ 7(3)
130
ตอบข้อหารือกรณีเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขอชะลอการจ่ายเงินค่าบริการ LTC
129
ตอบข้อหารือกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไม่สมทบเงินเข้ากองทุนแต่ได้รับการจัดสรร จากกองทุน สปสช. จะสามารถใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร
128
ตอบข้อหารือกองทุน อบต. พลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กรณีการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายรำวงย้อนยุค
127
ตอบข้อหารือสปสช. เขต ๑ กรณีกองทุน อบต.แม่นาเติง อำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน จะสนับสนุนโครงการให้กับ อสม.ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
126
ตอบข้อหารือสาธารณสุขอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ อำนาจการลงนามอนุมัติโครงการ
125
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 อุดรธานี กรณีเทศบาลนครอุดรธานี ขอหารือการสนับสนุนโครงการให้กับสถานพยาบาลเรือนจำกลางอุดรธานีเพื่อจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพในกลุ่มผู้ต้องขัง
124
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ กรณีเทศบาลตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ขอหารือไม่มีกองสาธารณสุขสามารถสนับสนุนเงินกองทุนตำบลตามข้อ 7(3) ตามคู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการฯ เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาความสุข 5 มิติในผู้สูงอายุได้หรือไม่ อย่างไร
123
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ขอหารือแนวทางการจัดบริการโดยศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อสนับสนุนเงิน LTC สำหรับจ่ายค่าตอบแทน CG และค่าวัสดุ ตามแผนการดูแลรายบุคคล
122
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพาคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือด 7(3)
121
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 ระยอง กรณีเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแกนนำเครือข่ายด้านสุขภาพให้กับกลุ่มแกนนำเครือข่ายสุขภาพ 7(2)
120
หนังสือตอบข้อหารือสปสช.เขต 12 กรณีกองทุนเทศบาลนครยะลา หารือการสนับสนุนเงิน LTC ให้กับศูนย์บริการฯ ของเทศบาล
119
หนังสือตอบข้อหารือสปสช. เขต 6 กรณีกองทุนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี หารือรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ
118
ตอบข้อหารือสปสช. เขต 1 เชีียงใหม่ กรณีเทศบาลนครเชียงใหม่การสนับสนุนโครงการตรวจคัดกรองโรค
117
หนังสือตอบข้อหารือ สปสช. เขต 12 กรณีโรงพยาบาลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง หารือเรื่อง CM ลาออกจากราชการ
116
หนังสือตอบข้อหารือ สปสช. เขต 6 กรณีกองทุนตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ค่าใช้จ่ายตามข้อ 7(4) ไม่เพียงพอสามารถใช้งบปกติของ อปท. มาดำเนินการได้หรือไม่
115
หนังสือตอบข้อหารือ สปสช. เขต 6 กรณีกองทุนตำบลหัวไทร  อเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสุนนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและมีการจัดซื้อคู่มือจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่
114
หนังสือตอบข้อหารือ สปสช. เขต 6 กรณีกองทุนตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนโครงการเกี่ยวกับทัตกรรมและมีการจัดซื้อและมอบอุปกรณ์แปรงสีฟันสามารถดำเนินการได้หรือไม่
113
หนังสือตอบข้อหารือ สปสช. เขต 6 กรณีกองทุนตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สนับสนุนโครงการพัฒนาข้อมูลสุขภาพในชุมชนสามารถดำเนินการได้หรือไม่
112
หนังสือตอบข้อหารือ สปสช. เขต 1 กรณีกองทุนตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนโครงการเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยและมีการจัดซื้อยาสมุนไพรได้หรือไม่
111
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีการสนับสนุนโครงการของกองทุน อบต.บ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในประเด็นการเบิกจ่ายค่าน้ำและเครื่องดื่มภายใต้โครงการ
110
ตอบข้อหารือสปสช.เขต 8 กรณีการสนับสนุนโครงการของกองทุนเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ให้กับ รพ.สต.หมากเลื่อม ในประเด็นการขยายเวลาการดำเนินโครงการ การคืนเงินคงเหลือ และผู้รับผิดชอบโครงการ
109
ตอบข้อหารือสปสช.เขต 3 นครสวรรค์ กรณีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ขอลาออกจากการเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหาดสูง
108
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยวิธี Liquid Based Cytology โดยสนับสนุนให้กับสถานบริการสาธารณสุขสามารถสนับสนุนได้หรือไม่
107
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 อุดรธานี กรณีกองทุนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา (สปสช.ได้ตอบข้อหารือประเด็นลักษณะดังกล่าวแล้ว)
106
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีกองทุนตำบลพิชัยหารือการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและมีการจัดหาวัสดุ (สปสช.ได้ตอบข้อหารือประเด็นลักษณะดังกล่าวแล้ว)
105
ตอบข้อหารือ อบต.ป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ กรณีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพคงเหลือจากปีที่ผ่านมา ต้องขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือไม่
104
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีเทศบาลนครเชียงใหม่หารือการสนับสนุนงบกองทุนอบรม อสม. ตามหลักสูตรฟื้นฟู
103
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีอบต.เหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ หารืองบค่าบริการ LTC คงเหลือเนื่องจากผู้สูงอายุเสียชีวิต
102
ตอบข้อหารือ อบต. ดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี กรณีการรายงานงบค่าบริการ LTC ผ่านระบบออนไลด์ และแนวปฏิบัติการดำเนินของศูนย์ฯ
101
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณี รพ.สต.บ้านเลี้ยว อำเภอปง จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่นอกพื้นที่ตำบลออย จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลออยได้หรือไม่