www.localfund.in.th กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถื่นหรือพื้นที่
<-- QR-Code Facebook Page Official กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 4 สระบุรี


QR-Code เว็บไซต์กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น -->
หน้าหลักกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ดาวน์โหลดเอกสารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เอกสาร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ผู้ประสานงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ถาม - ตอบ เกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
แจ้งโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
หนังสือคู่มือกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ติดต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ประกาศ และระเบียบ
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน ปี 2559 [คลิกที่นี่]
 • ประกาศกองทุนฯ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2557 (ราชกิจจา) [คลิกที่นี่]
 • ประกาศกองทุนฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 (ราชกิจจา) [คลิกที่นี่]
 • ประกาศอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (ราชกิจจา) [คลิกที่นี่]
 • ประกาศ และ หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ พ.ศ. 2557 [คลิกที่นี่]
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ปี 2547 [คลิกที่นี่]
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. ปี 2560 [คลิกที่นี่]
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ อบจ. ปี 2560 [คลิกที่นี่]
 • เอกสารลำดับที่ 1 หนังสือแจ้งประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฯ ปี 2557  [คลิกที่นี่]
 • เอกสารลำดับที่ 2 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินการและบริหารจัดการกองทุนฯ ปี 2557 [คลิกที่นี่]
 • เอกสารลำดับที่ 3 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดการสาธารณสุขของกองทุนฯ ปี 2557 [คลิกที่นี่]
 • เอกสารลำดับที่ 4 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินการและบริหารจัดการกองทุนฯ ปี 2559 ฉบับที่ 2 [คลิกที่นี่]
 • เอกสารลำดับที่ 5 คำสั่ง สปสช.เขต 4 สระบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฯ เขต 4 สระบุรี [คลิกที่นี่]

เอกสารทั่วไป

เอกสาร สปสช.เขต 4 สระบุรี
 1. ประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ปี 2561 ฉบับเต็ม: คลิกที่นี่
 1. แนวทางปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 (ในระยะ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ) : คลิกที่นี่