www.localfund.in.th กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถื่นหรือพื้นที่
<-- QR-Code Facebook Page Official กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 4 สระบุรี


QR-Code เว็บไซต์กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น -->
เรียน ผู้บริหาร, ผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกท่าน (อัพเดต 10 เมษายน 2563)
     ด้วยปัจจุบันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างทั่วทั้งประเทศ ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนในทุกพื้นที่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ในทุกพื้นที่ได้ดำเนินงานในการควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้ พบว่าบางพื้นที่ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2563 เนื่องจากเดิมมีงบประมาณคงเหลือมากกว่าสองเท่าของรายรับ (ตามข้อ 23 ของประกาศฯ ปี 2561) และปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานในการควบคุมป้องกันโรคดังกล่าว
    สปสช.เขต 4 สระบุรี เห็นความสำคัญในการดำเนินงานดังกล่าว จึงเปิดโอกาสให้พื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2563 สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (รอบเพิ่มเติม) ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด  ทั้งนี้ เฉพาะพื้นที่ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ ให้แจ้งแสดงความประสงค์ในการขอรับงบประมาณมาที่่ สปสช.เขต 4 สระบุรี ภายในวันที่ 15 เมษายน 2563 โดยประสานแจ้งโดยตรงที่ นายประพจน์  บุญมี โทร 084-439-0145

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
  • โทรศัพท์ 036-213-205
  • ดูแล 8 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี นนทบุรี ปทุมธานี นครนายก และพระนครศรีอยุธยา
กปท.ร่วมขับเคลื่อน "โครงการพลังคนไทย ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

    1. กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย
    2. สปสช. เรื่อง แจ้งการเบิกจ่ายตามข้อ 10(5) แนวทางปฏิบัติสนับสนุนส่งเสริม
    3. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แจ้งการสนับสนุนภาคประชาชนตามข้อ 10(2)
    4. กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายของ อปท.ในการป้องกันโรคติดต่อ
    5. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แจ้งกรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
    6. สปสช. เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3)
    7. สปสช. เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการฯ (ฉบับที่ 3) และคำแนะนำสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care Giver และผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ Care Manager ของกรมอนามัย
    8. สปสช. เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี 2563 (รอบเพิ่มเติม)
    9. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3)
(อัพเดต 10 เม.ย.2563)
(อัพเดต 26 เม.ย.2563)