สอบถามปัญหาโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
  •     โทรศัพท์ 036-213-205 ต่อ 5256  อีเมล์ somchai.r@nhso.go.th
  •     โทรศัพท์ 086-445-8818 คุณสมชาย ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น. จันทร์ - ศุกร์
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 (สระบุรี)
Webmaster : นายสุทธิพจน์ จำปาทอง (08-6767-4979) tonguru แอ๊ด gmail.com
Best Screen 1600x900 pixel, Support IE8++, FireFox 20++, Crome
หรือ เข้า google.com ค้นหา localfund หรือ สปสช.เขต 4 หรือ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
โปรแกรมช่วยแต่งตั้งกรรมการกองทุนแบบออนไลน์
โปรแกรมรายงานกองทุน ปี 2549-2557 (เก่า)
โปรแกรมรายงานกองทุน ปี 2558 (ใหม่)
งบประมาณสนับสนุนอปท
ลงทะเบียนเข้าประชุมออนไลน์
คู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรมรายงานใหม่ (ปี 2558)
คู่มือการใช้งานโปรแกรมช่วยแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
: 31.ตอบ ข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร กรณีการเบิกจ่ายเงินในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย ตามนโยบาย "ทีมหมอครอบครัว" (Family Care Team) ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
A: ตามเอกสารแนบ
________________________________________
Q: 30.ตอบ ข้อหารือ สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) แก่ลูกจ้างกองทุนฯ ได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

________________________________________
Q: 29.ตอบ ข้อหารือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครปฐม จะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ ในการขอรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
A: ตามเอกสารแนบ

________________________________________
Q: 28.ตอบ ข้อหารือกรณีการสนับสนุนงบประมาณให้แก่กองสวัสดิการสังคมร่วมกับกองสาธารณ สุขและสิ่งแวดล้อมของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
A: ตามเอกสารแนบ

________________________________________
Q: 27.ตอบ ข้อหารือกรณีกองทุนเทศบาลนครรังสิตหารือเรื่องการบริหารจัดการกองทุนหลัก ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ภายใต้ประกาศฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
A: ตามเอกสารแนบ

________________________________________
Q: 26.ตอบ ข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณีเทศบาลตำบลไชยวานขอหารือความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนฯ และปลัดไม่ยอมลงนาม ไม่มอบอำนาจในการลงนามในใบเบิกเงินจากกองทุนฯ จะมีแนวทางปฏบัติอย่างไร
A: ตามเอกสารแนบ

________________________________________
Q: 25.ตอบ ข้อหารือ สปสช.เขต 6 ระยอง กรณีกองทุนฯ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับแจ้งจาก สสจ.ฉะเชิงเทรา เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจาก อปท.ตามการตีความตามหนังสือกระทรวงการคลัง
A: ตามเอกสารแนบ

________________________________________
Q: 24.ตอบ ข้อหารือสาธารณสุขจังหวัดเลย กรณีโรงพยาบาลปากชม จังหวัดเลย หารือแนวทางปฏิบัติในการเงินกองทุนฯ จัดทำโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
A: ตามเอกสารแนบ

________________________________________
Q: 23.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 ระยอง กรณีการใช้เงินกองทุนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
A: ตามเอกสารแนบ

________________________________________
Q: 22.ตอบ ข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีเทศบาลตำบลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ หารือเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
A: ตามเอกสารแนบ

________________________________________
Q: 21.ตอบ ข้อหารือ สปสช.เขต 7 เรื่องแนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนฯ แล้วไม่ดำเนินงานตามโครงการและไม่รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
A: ตามเอกสารแนบ

________________________________________
Q: 20.ตอบข้อหารือแนวทางการปฏิบัติกรณีการจ้างลูกจ้างกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหลังสวน
A: ตามเอกสารแนบ

________________________________________
Q: 19.ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุน
A: ตามเอกสารแนบ

________________________________________
Q: 18.ตอบ ข้อหารือ สปสช.เขต 3 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ ขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับบุคลากรสาธารณสุข และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ขออนุมัติจากกองทุนฯ
A: ตามเอกสารแนบ

________________________________________
Q: 17.ตอบ ข้อหารือ สปสช.เขต 11 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.บ้านนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอหารือแนวทางการเบิกจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีและการรายงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท. ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๕๗
A: ตามเอกสารแนบ

________________________________________
Q: 16.ตอบ ข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การใช้เงินกองทุนฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ 7(4) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท. ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ พ.ศ. 2557
A: ตามเอกสารแนบ

________________________________________
Q: 15.ตอบ ข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเนินพระหารือแนวทางการดำเนินงานกองทุฯ เกี่ยวกับการสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามข้อ ๗(๓) ของประกาศฯ
A: ตามเอกสารแนบ

________________________________________
Q: 14.ตอบ ข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต กรณีการใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดูแลสุขภาพ ของแรงงานต่างด้าว
A: ตามเอกสารแนบ

________________________________________
Q: 13.ตอบ ข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อจ้างบุคคลปฏิบัติงานทางธุรการและเอกสารกองทุน
A: ตามเอกสารแนบ

________________________________________
Q: 12.ตอบ ข้อหารือการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองขาว เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการวิจัยพฤติกรรมการดูแลตนเองผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงโดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลหนองขาว
A: ตามเอกสารแนบ

________________________________________
Q: 11.ตอบ ข้อหารือ สปสช. เขต 6 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแสนสุขขอหารือกรณีการขึ้นทะเบียน ประกันสังคม และการจ่ายเงินสมทบให้แก่พนักงานจ้างของกองทุนฯ
A: ตามเอกสารแนบ

________________________________________
Q: 10.ตอบข้อหารือกรณีการสนับสนุนงบประมาณให้แก่กองสาธารณสุขฯ และสิ่งแวดล้อมของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต
A: ตามเอกสารแนบ

________________________________________
Q: 9.ตอบ ข้อหารือ สปสช.เขต 11 กรณีการลงนามในแบบฟอร์มใบเบิกเงินและกรณีกองคลังไม่ขอมีส่วนเกี่ยวข้องกับ งาน สปสช. รวมถึงใบเบิกเงินและเอกสารต่างๆ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากนำ้ชุมพร
A: ตามเอกสารแนบ

________________________________________
Q: 8.ตอบ ข้อหารือนายอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี กรณีการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ในส่วนการคัดเลือกกรรมการที่มาจากผุ้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน กรณี อบต.
A: ตามเอกสารแนบ

________________________________________
Q: 7.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงมอก ขอหารือแนวทางในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ
A: ตามเอกสารแนบ

________________________________________
Q: 6.ตอบ ข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพรเจริญ หารือประเด็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท. ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗
A: ตามเอกสารแนบ

________________________________________
Q: 5.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางไทร ขอหารือตามประกาศฯ ข้อ 11 และเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ข้อ 4.6
A: ตามเอกสารแนบ
 
________________________________________
Q: 4.ตอบ ข้อหารือ สปสช.เขต 10 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ระเว ขอหารือปัญหาการไม่ปฏิบัติตามระเบียบแนวทางการเบิกงบประมาณกองทุนฯ โดยมีการเบิกจ่ายเงินกองทุนไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ในห้วงเวลาปีงบประมาณ 2556-2557
A: ตามเอกสารแนบ

________________________________________
Q: 3.ตอบ ข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปงยางคกขอหารือการดำเนินงานและบริหาร จัดการกองทุน ภายหลังจากคณะกรรมการพัฒนาและติดตามเยี่ยมกองทุนฯ หรือทีมพัฒนากองทุนสุขภาพตำบล (ครู ข.) ติดตามเยี่ยมพัฒนากองทุนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
A: ตามเอกสารแนบ

________________________________________
Q: 2.ตอบ ข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองควาย ขอหารือเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ของกลุ่ม หรือองค์กรประชาชน และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มี ประสิทธิภาพ
A: ตามเอกสารแนบ

________________________________________
Q: 1.ตอบ ข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครลำปาง ขอหารือประเด็นความชัดเจนในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกายที่อยู่ใน ความดูแลของชุมชนชำรุดจะใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ใช้งบซ่อมบำรุงหมวดบริหารกอง ทุนฯ หรือควรใช้หลักเกณฑ์ใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2556 ที่ให้วัสดุที่มีลักษณะครุภัณฑ์อยู่ในความดูแลของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน
A:  ตามเอกสารแนบ
หน้าหลัก
ติดต่อเรา
ผู้ประสานงาน
เอกสาร สปสช.
ดาวน์โหลดเอกสาร ไฟล์ต่างๆ
ข้อสงสัย