กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 (สระบุรี)
Webmaster : นายสุทธิพจน์ จำปาทอง Line id : ps.tong
รายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน
ขั้นตอนการ รับเงิน จ่ายเงิน กองทุนอบต.เทศบาล
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
ลำดับ
ประกาศจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Download
1
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
2
ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
3
ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
4
หนังสือแจ้งกระทรวงมหาดไทย
5
หนังสือแจ้งกระทรวงสาธารณสุข
6
หนังสือแจ้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7
หนังสือแจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
8
หนังสือแจ้งกระทรวงมหาดไทย แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดลำดับ
เรื่อง
Download
1
คู่มือกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2557
2
คู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
3
แบบฟอร์มเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
4
แบบฟอร์มเบิกเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
5
ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้รับการสนับสนุนกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
รอเอกสาร
6
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
7
เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีและรายงานตัวอย่างโครงการ แนวทางประกอบการใช้โครงการตัวอย่าง
แจ้งเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุนฯ ใหม่ (78 แห่ง) คลิกที่นี่ ด่วน!!
Update 18/02/2560
Update 7.6.2560
ดาวน์โหลดสไลด์ คลิกที่นี่
สอบถามปัญหาโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
  • โทรศัพท์ 036-213-205 ต่อ 5256 คุณประพจน์ บุญมี  เวลาราชการ 08.30-16.30 น. จันทร์ - ศุกร์
  • แนวทางประกอบการใช้โครงการตัวอย่าง คลิกที่นี่ อัพเดต 9.2.2560
ด่วน !!! ขอเขิญเข้าร่วมประชุมเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และ Long Term Care
หนังสือเชิญประชุม
กำหนดการประชุม
แผนที่จัดประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์