สอบถามปัญหาโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
  •     โทรศัพท์ 036-213-205 ต่อ 5256  อีเมล์ somchai.r@nhso.go.th
  •     โทรศัพท์ 086-445-8818 คุณสมชาย ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น. จันทร์ - ศุกร์
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 (สระบุรี)
Webmaster : นายสุทธิพจน์ จำปาทอง (08-6767-4979) tonguru แอ๊ด gmail.com
Best Screen 1600x900 pixel, Support IE8++, FireFox 20++, Crome
หรือ เข้า google.com ค้นหา localfund หรือ สปสช.เขต 4 หรือ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
โปรแกรมช่วยแต่งตั้งกรรมการกองทุนแบบออนไลน์
โปรแกรมรายงานกองทุน ปี 2549-2557 (เก่า)
โปรแกรมรายงานกองทุน ปี 2558 (ใหม่)
งบประมาณสนับสนุนอปท
ลงทะเบียนเข้าประชุมออนไลน์
คู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรมรายงานใหม่ (ปี 2558)
คู่มือการใช้งานโปรแกรมช่วยแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
ลำดับ
ประกาศจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Download
1
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
2
ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
3
ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
4
หนังสือแจ้งกระทรวงมหาดไทย
5
หนังสือแจ้งกระทรวงสาธารณสุข
6
หนังสือแจ้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7
หนังสือแจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
8
หนังสือแจ้งกระทรวงมหาดไทย แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดลำดับ
เรื่อง
Download
1
คู่มือกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2557
2
คู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
3
แบบฟอร์มเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
4
แบบฟอร์มเบิกเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
5
ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้รับการสนับสนุนกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
รอเอกสาร
6
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
7
เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีและรายงานหน้าหลัก
ติดต่อเรา
ผู้ประสานงาน
เอกสาร สปสช.
ดาวน์โหลดเอกสาร ไฟล์ต่างๆ
ข้อสงสัย