สอบถามปัญหาโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
  •     โทรศัพท์ 036-213-205 ต่อ 5256  อีเมล์ somchai.r@nhso.go.th
  •     โทรศัพท์ 086-445-8818 คุณสมชาย ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น. จันทร์ - ศุกร์
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 (สระบุรี)
Webmaster : นายสุทธิพจน์ จำปาทอง (08-6767-4979) tonguru แอ๊ด gmail.com
Best Screen 1600x900 pixel, Support IE8++, FireFox 20++, Crome
หรือ เข้า google.com ค้นหา localfund หรือ สปสช.เขต 4 หรือ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
โปรแกรมช่วยแต่งตั้งกรรมการกองทุนแบบออนไลน์
โปรแกรมรายงานกองทุน ปี 2549-2557 (เก่า)
โปรแกรมรายงานกองทุน ปี 2558 (ใหม่)
งบประมาณสนับสนุนอปท
ลงทะเบียนเข้าประชุมออนไลน์
คู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรมรายงานใหม่ (ปี 2558)
คู่มือการใช้งานโปรแกรมช่วยแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
นายแพทย์ชลอ  ศานติวรางคณา
    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

นพ.สุธนะ เสตวรรณา
    ตำแหน่ง : รอง ผอ. สปสช.เขต ๔ สระบุรี

นางพนิต มโนการ
     ตำแหน่ง : ผู้ช่วย ผอ. สปสช.เขต ๔ สระบุรี
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ส่วนกลาง)
www.nhso.go.th/FrontEnd/Index.aspx
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
http://saraburi.nhso.go.th/FrontEnd/Index.aspx
นายจักรินทร์  ฆ้องวงษ์
    ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกองทุน
    เบอร์โทรศัพท์ : 036-213205 ต่อ 5266

นายสมชาย รักวงษ์วาน
    ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
    โทรศัพท์ : 036-213205 ต่อ 5257

นายยงยุทธ  เอี่ยมฤทธิ์
    ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
    โทรศพท์ : 036-213205 ต่อ 5264

นางสาวเมลดา  ธนะสุรัติ
    ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อาวุโส
    โทรศัพท์ : 036-213205 ต่อ 5271

นายมนตรี  ผาทอง
    ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อาวุโส
    โทรศัพท์ : 036-213205 ต่อ 5263

นางสาวสุนันท์  ภูธร
    ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
    โทรศัพท์ :  036-213205 ต่อ 5280

นางสาวกรกนก  น้อยคำภา
    ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
    โทรศัพท์ :  036-213205 ต่อ 5280

นางสาวอาริสา  หมีเหม่น
    ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
    โทรศัพท์ :  036-213205 ต่อ 5273

นางสาววาณี  จาตะวงษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 036-213205 ต่อ 5279

นายพิชัยลักษณ์  คลิกคลาย
    ตำแหน่ง : พนักงาน(สนับสนุนงานสารสนเทศ)
    โทรศัพท์ :  036-213205 ต่อ 5278

นางสาวปัญจ์ธรลักษณ์  อำนวยพร
    ตำแหน่ง : พนักงาน
    โทรศัพท์ :  036-213205 ต่อ 5253
นางสร้อยทอง ย้อยดี
    ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
    โทรศัพท์  : 036-213205 ต่อ 5265

นางสาวณฐา  ศรีหินกอง
    ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
    โทรศัพท์ : 036-213205 ต่อ 5252

จ่าเอกหญิงภัทราพร  โล่ห์เงิน
    ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
    โทรศัพท์ :  036-213205 ต่อ 5275

นางสุวรรณี  ศรีปราชญ์
    ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
    โทรศัพท์ : 036-213205 ต่อ 5262

นางสาวโชติกา  ชูพงษ์เสริฐ
    ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
    โทรศัพท์ : 036-213205 ต่อ 5254

นายอุดมศักดิ์  บุญอร่ามพงษ์
    ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
    โทรศัพท์ :  036-213205 ต่อ 5272

นายธวัช เหลี่ยมสมบัติ
    ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มงาน(ช่วยราชการ)
    โทรศัพท์ : 036-213205 ต่อ 5261

นางสาวนันทนา  จันทร์ชื่น
    ตำแหน่ง : พนักงาน(สนับสนุนงานกองทุนย่อย)
    โทรศัพท์ :  036-213205 ต่อ 5276

นายเชิดศักดิ์  กลิ่นคล้ายกัน
     ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
    โทรศัพท์ : 036-213205 ต่อ 5274

นายรัชชานนท์  กลิ่นคล้ายกัน
    ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
    โทรศัพท์ : 036-213205 ต่อ 5274

ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
    นายสมชาย รักวงษ์วาน
    ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
    โทรศัพท์ : 036-213205 ต่อ 5257

หน้าหลัก
ติดต่อเรา
ผู้ประสานงาน
เอกสาร สปสช.
ดาวน์โหลดเอกสาร ไฟล์ต่างๆ
ข้อสงสัย